HISTORIA PORADNI

Inicjatorem powstania Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Chorzowie był pracownik Poradni Psychologicznej w Katowicach, mgr Albin Hefner.

Oddelegowany z Poradni w Katowicach do Chorzowa podjął się pierwszych badań psychologicznych i porad w celu ukierunkowania zawodowego młodzieży.

Organizatorem Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Chorzowie był Inspektor Oświaty, mgr Józef Łoś. Poradnia rozpoczęła działalność w roku szkolnym 1966/67 w budynku przy ul. Powstańców 27. Od lutego 1967r. mgr Józef Łoś wspólnie z psychologiem mgr Teresą Miękinią regularnie przyjmowali dzieci.

W 1976r. Poradnia została przeniesiona do budynku przy ul. Armii Krajowej 12.

Analiza dokumentacji Poradni ukazała nam zmieniającą się rolę Placówki w środowisku w zależności od aktualnych potrzeb. Pierwsze lata pracy to przede wszystkim działalność w zakresie poradnictwa zawodowego. Kolejnym zadaniem było wyrównywanie startu szkolnego dzieci z różnych środowisk, wstępujących do szkoły poprzez tworzenie dla nich ognisk wyrównawczych w przedszkolach. Brak przygotowania nauczycieli do pracy korekcyjnej spowodował podjęcie przez Poradnię działań szkoleniowych nauczycieli. Rola szkoląca Poradni szczególnie nasiliła się pod kierownictwem dyrektora, mgr Kazimiery Perlińskiej- Szołtysek w okresie tworzenia i rozwijania w szkołach wspólnie z mgr Jadwigą Rudak, zespołów korekcyjno- wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. W trakcie tworzenia tych zespołów Poradnia dopracowała się swojej własnej koncepcji, wysoko ocenionej przez pracowników Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego.

Pracownicy Poradni wcześnie zaobserwowali konieczność wspomagania dzieci z wadami wymowy. Z inicjatywy mgr Jadwigi Rudak na terenie szkół zostały zorganizowane zespoły korekcyjno- wyrównawcze dla dzieci z wadami wymowy, tzw. logopedyczne. Mgr Jadwiga Rudak szkoliła również praktycznie do zawodu przyszłych logopedów, rozwijając dział logopedycznyw Poradni.

Pojawienie się w Poradni, w połowie lat osiemdziesiątych, większej grupy dzieci ze schorzeniami narządu ruchu zainspirowało mgr Kazimierę Perlińską- Szołtysek do poszukiwania nowych form kształcenia dzieci i młodzieży ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Powstaje więc przedszkole dla tych dzieci, a następnie pierwsza klasa specjalna w szkole podstawowej masowej. Z biegiem czasu klasy te zostały przekształcone w klasy integracyjne, a idea integracji rozszerzyła się również na inne szkoły.

Coraz większa grupa dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi zmobilizowała pracowników Poradni do szkolenia się w nowych formach pracy. W następstwie tych szkoleń podjęto terapię grupową w Poradni, a w dalszej kolejności cykle zajęć z całymi klasami na terenie szkół.

Potrzeba długofalowego oddziaływania na dzieci z rodzin dysfunkcyjnych spowodowała utworzenie działu socjoterapeutycznego w celu wspomagania dzieci w rozwoju i rozwiązywaniu ich problemów.

Zarządzenie wydane przez MEN o możliwości innego oceniania prac pisemnych młodzieży dyslektycznej, zdającej egzaminy do szkół średnich oraz pisemnych prac maturalnych, spowodowało szkolenie pracowników Poradni w zakresie diagnozy i terapii dysleksji oraz podjęcie przez nich terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży.

Przez cały czas działania Poradni prowadzone są w Placówce praktyki studentów wyższych uczelni, którzy otrzymują też pomoc w przygotowaniu prac seminaryjnych i magisterskich.

W 1993r. zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 11 czerwca 1993r. Poradnia Wychowawczo- Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i obecnie mieści się w budynku przy ul. Św. Pawła 11.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chorzowie udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, potrzebom wynikającym z przemian cywilizacyjnych, transformacji ustrojowej i ekonomicznej, nieustannie rozszerzamy wachlarz niesionej pomocy.