Zalecenia dla rodziców

Zalecenia dla Rodziców podczas wizyty
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

1. Rodzic ustala z diagnostą termin badania.
2. Rodzic przygotowując się do wizyty w Poradni wypełnia ankietę epidemiczną, podpisuje odpowiednie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami badania i zgodę/brak zgody na mierzenie temperatury.
3. Przyprowadza tylko zdrowe dzieci. Dzieciom mającym objawy choroby ( kaszel, katar, gorączka ) będą wyznaczane inne terminy wizyty w poradni.
4. Dziecko przed wejściem do placówki za zgodą rodzica ma mierzoną temperaturę ciała. Jeżeli będzie podwyższona dziecko nie będzie badane, a kolejny termin zostanie ustalony w diagnostą.
5. Dziecko umawiane na diagnozę, w miarę możliwości powinno być zaopatrzone we własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne oraz środki ochronne- maseczkę.
6. Rodzic przygotowuje dziecko do badań:
● rodzic przed badaniem przygotowuje dziecko do spotkania z pracownikiem poradni: rozmawia z dzieckiem o badaniu i konieczności zachowania dystansu, noszenia środków ochronnych, pozostania z diagnostą bez obecności rodzica
● przed wejściem dziecko dezynfekuje ręce.
7. Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych- niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica/prawnego opiekuna.
8. Rodzic jeżeli nie będzie konieczności przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego oczekuje na dziecko na zewnątrz poradni w miejscu oznaczonym i przychodzi na wyznaczony termin o czasie ( nie wcześniej i nie później w celu uniknięcia zbędnych kontaktów z innymi dziećmi/rodzicami.
9. Rodzic przebywający na terenie placówki dostosowuje się do wskazań pracownika dotyczących sposobu oczekiwania na dziecko.
10.Rodzic przed wejściem na teren placówki dezynfekuje ręce a przebywając na terenie poradni i w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem poradni zachowuje dystans społeczny ( 1,5- 2m) ma założoną maseczkę.
11.Jeżeli rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz zostanie powiadomiony przez pracownika o zakończonych badaniach.