REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „INNY NIE ZNACZY GORSZY”

 

 

Po raz kolejny Dział Socjoterapii  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych i  ponadpodstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości: szerzenie świadomości konieczności przeciwstawiania się negatywnym zjawiskom w życiu społecznym oraz rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży.

 • 1. Zasady konkursu.
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych oraz  młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Myślą przewodnią ma być przeciwstawienie się złu w relacjach społecznych, szerzenie tolerancji.
 2. Na konkurs mogą być zgłoszone tylko prace plastyczne wykonane samodzielnie /każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę/. Prace wykonane zespołowo nie wezmą udziału w konkursie /dyskwalifikacja/.
 3. Każda praca zgłoszona na konkurs powinna na odwrocie zawierać czytelnie /literami drukowanymi/ napisane informacje: tytuł pracy, imię oraz nazwisko autora, klasę, numer oraz adres szkoły /pełna nazwa placówki/, nazwisko i imię opiekuna oraz telefon kontaktowy.
 4. Na konkurs można zgłaszać prace wykonane różnymi technikami /tylko formy płaskie/ w formacie od A4 do A2.
 5. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia dla laureatów w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe kl.I – III i IV –VIII, szkoły ponadpodstawowe.
 • 2. Organizator konkursu.
 1. Organizatorem konkursu jest Dział Socjoterapii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie.
 2. Adres organizatora: Chorzów Stary 41 – 503 ul. Kasprowicza 2, tel. 690 516 021; adres Poradni: ul. Racławicka 23 , tel. 2415 – 439.
 3. Organizator powoła jury, które zadecyduje o wynikach konkursu – przyzna nagrody i wyróżnienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji prac w materiałach oraz publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania opłat. Zdjęcia laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Poradni. Równocześnie uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z RODO. Każdy opiekun ucznia z ramienia szkoły zobowiązany jest do dostarczenia podczas finału konkursu pisemnej zgody rodzica podopiecznego na przetwarzanie danych osobowych dziecka /w tym jego wizerunku/ zgodnie z RODO w ramach konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego.
 • 3. Terminy konkursu.
 1. Prace należy dostarczyć od 10.02.do dnia 31.03.2020r.
 2. Prace powinny być przesłane terminowo; o przyjęciu decyduje data dostarczenia do Poradni lub Świetlicy /Chorzów Stary/.
 3. Konkurs rozstrzygnie jury w terminie 1 – 10.04.20.
 4. Dział Socjoterapii zamieści listę laureatów na stronie internetowej Poradni: ppp.chorzow.pl. Nagrodzeni uczestnicy zostaną również powiadomieni telefonicznie.
 5. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się tydzień po zamieszczeniu wyników na stronie internetowej, w siedzibie Poradni /ul. Racławicka 23/.
 6. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
 8. Zapytania można kierować pod numer tel. 690 516 021.
 9. Nadesłanie prac na konkurs uznaje się za jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE!