Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

Opis:

Uczestniczy i nadzoruje procesy lub ciągi technologiczne w przemyśle chemicznym; przeprowadza próby laboratoryjne i technologiczne nowych wyrobów; modernizuje dotychczasową produkcję; uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych, dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji.

Technikum umożliwia zdobycie umiejętności w zakresie:

 • odczytywania i wykonywania rysunków technicznych oraz schematów technologicznych
 • stosowania podstawowych zasad technologicznych wytwarzania produktów przemysłu chemicznego
 • wykonywania obliczeń chemicznych oraz bilansów materiałowych i energetycznych procesów technologicznych
 • pobierania próbek substancji stałych, ciekłych i gazowych
 • wykonywania pomiarów parametrów procesów chemicznych i nadzorowanie zgodności przebiegu procesów z instrukcją technologiczną; oceniania jakości surowców i produktów
 • utrzymywania w ruchu instalacji, przy zachowaniu produkcji właściwej pod względem jakościowym i ilościowym
 • organizowania i nadzorowania zaopatrzenia w surowce i materiały oraz czynniki energetyczne
 • przekazywania produktów do magazynu, do dalszej produkcji lub kontroli międzyoperacyjnej
 • prowadzenia bilansu zużycia surowców i czynników energetycznych, czasu pracy oraz opracowywanie normatywów ich wykorzystania
 • posługiwania się instrukcjami i normami technicznymi, gwarantującymi bezpieczny przebieg procesów chemicznych oraz prowadzenie dokumentacji produkcji
 • usuwania awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym, przeprowadzanie konserwacji i remontów bieżących aparatury chemicznej

Predyspozycje:

 • uzdolnienia techniczne i organizacyjne,
 • zrównoważenie, wytrwałość i systematyczność,
 • koncentracja i podzielność uwagi, szybkość reakcji,
 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy,
 • sprawność fizyczna i psychiczna,
 • zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość,
 • gotowość do samokształcenia, doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • umiejętność współżycia z ludźmi.