Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik spedytor, jest przygotowanie absolwenta do organizacji transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych lub importowanych oraz przewożonych na terenie kraju. Absolwent posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek z wykorzystaniem programów komputerowych oraz sieci internetowej. Określa i ustala potrzebne ilości taboru do przewozu przesyłek. Opracowuje rozkłady, instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla odbiorców przesyłek. Organizuje wyładunek i załadunek towarów do samochodów, wagonów i samolotów. Sporządza umowy z klientami oraz uzgadnia z nimi sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia i rachunki ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi. Nadzoruje stan techniczny pojazdów. Udziela pomocy technicznej w przypadku awarii. Może prowadzi rozmowy z klientami w obcych językach. 
Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy spedycji i transportu, środki transportu, podstawy prawa transportowego, rachunkowość, ubezpieczenia ładunków, techniki informatyczne w rachunkowości, marketing i sztuka negocjacji w spedycji, zarządzanie działalnością spedycyjną, logistyka, techniki biurowe, statystyka, język obcy dla spedytorów oraz praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika spedytora przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, obsłudze portów morskich, lotniczych oraz bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej, w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe oraz placówkach handlowych.

PREDYSPOZYCJE:

W zawodzie TECHNIK SPEDYTOR możesz kształcić się w czteroletnim technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum lub szkole policealnej po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie, która stanowić będzie podbudowę do nauki w szkole policealnej. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata.

1. Wymagania dla ucznia:

 • • koordynacja wzrokowo- ruchowa,
 • • pamięć wzrokowa,
 • • koncentracja i podzielność uwagi,
 • • spostrzegawczość, refleks,
 • • odporność na długotrwale zmęczenie,
 • • przestrzeganie norm i przepisów w trakcie realizacji zadań zadowych i w prowadzonej dokumentacji,
 • • komunikatywność
 • • inicjatywa,
 • • zainteresowania ekonomiczne i rachunkowe,
 • • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji.

2. Przeciwwskazania zdrowotne:

 • • wady wzroku nieskoordynowane szkłami, brak widzenia obuocznego,
 • • zaburzenia widzenia barw,
 • • choroby uszu, niedosłuch, utrudniający kontakt z otoczeniem,
 • • zaburzenia układu oddechowego, krążenia, kostno-stawowego, mięśniowego i ruchu,
 • • wady serca,
 • • choroby psychiczne,
 • • uzależnienia,
 • • wady wymowy.