Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług gastronomicznych jest przygotowanie absolwenta do organizacji i prowadzenia produkcji w zakładach gastronomicznych. Absolwent potrafi sporządzić plan produkcji, kalkulację oraz produkcję wszystkich potraw i posiłków. Dokonuje organoleptycznej oceny jakości produktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi. Pobiera próbki potraw i napojów do badań laboratoryjnych. Nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych. Organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz prac w dziale produkcyjnym, takie jak odbiór jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, obróbka termiczna, wykończenie, dekorowanie i ekspozycja potraw. Rozlicza produkcję zakładu gastronomicznego. Obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne (urządzenia chłodnicze, grzewcze, mechaniczne i służące do obsługi konsumenta).
Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: ekonomika, rachunkowość i marketing w gastronomii, zasady żywienia, technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta, podstawy psychologii, język obcy zawodowy i praktyka zawodowa. 
Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika organizacji usług gastronomicznych, przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik usług gastronomicznych, może być zatrudniony w: zakładach i placówkach prowadzących działalność gastronomiczną ( hotele, restauracje, bary), a także na stanowiskach administracyjnych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

PREDYSPOZYCJE:

W zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH możesz kształcić się w czteroletnim technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum lub szkole policealnej po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie, która stanowić będzie podbudowę do nauki w szkole policealnej. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata.

1. Wymagania dla ucznia:

 • • koordynacja wzrokowo-ruchowa,,
 • • percepcja kształtów,
 • • szybkie tempo pracy,
 • • umiejętność przestawiania się z jednej czynności na drugą,
 • • spostrzegawczość, dokładność, inicjatywa,
 • • przestrzeganie norm i przepisów technologicznych,
 • • odpowiedzialność za zdrowie konsumentów,
 • • kultura osobista i komunikatywność,
 • • zainteresowania ekonomiczne i kulinarne,
 • • gospodarność,
 • • uzdolnienia administracyjne, rachunkowe i organizacyjne

2. Przeciwwskazania zdrowotne:

 • • słaba koordynacja i niska wytrzymałość fizyczna,
 • • wady wzroku nieskorygowane szkłami optycznym,
 • • brak widzenia obuocznego i zaburzenia widzenia barw,
 • • niedosłuch, choroby uszu,
 • • zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy,
 • • zaburzenia układów: nerwowego, krążenia, wady serca, kostno-stawowego i ruchu,
 • • ograniczenia sprawności rąk,
 • • cukrzyca,
 • • zaburzenia zmysłu smaku,, węchu i dotyku,
 • • zaburzenia psychiczne, uzależnienia, wady wymowy
 • • nosicielstwo chorób zakaźnych.