Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe (zakres usług, warunki świadczenia usług, dotychczasowe osiągnięcia), a także rozsyłanie np. ulotek lub folderów prezentujących firmę. Gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych . 
Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,, marketing, towaroznawstwo, Public relations, organizacja reklamy, psychologia reklamy, prawo, etyka i kultura zawodowa, rysunek i liternictwo, historia sztuki i reklamy, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne, fotografia reklamowa, język angielski, praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika organizacji reklamy przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy może być zatrudniony w: w agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach domach handlowych, oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

PREDYSPOZYCJE:

W zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY możesz kształcić się w czteroletnim technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum, lub szkole policealnej po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie, która stanowić będzie podbudowę do nauki w szkole policealnej. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata.

1. Wymagania dla ucznia:

 • • percepcja kształtu,
 • • umiejętność przechodzenia z jednej czynności do innej i szybkie tempo pracy, ,
 • • wyobraźnia twórcza,
 • • wrażliwość estetyczna,
 • • kreatywność i abstrakcyjność myślenia,
 • • łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • • samodzielność,
 • • cierpliwość,
 • • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia,
 • • umiejętności organizacyjne, marketingowe,
 • • uzdolnienia plastyczne i językowe.

2. Przeciwwskazania zdrowotne:

 • • niska wytrzymałość fizyczna,
 • • wady wzroku nieskoordynowane szkłami,
 • • zaburzenia widzenia barw,
 • • niedosłuch,
 • • choroby układów: kostno-stawowego, ruchu, nerwowego,
 • • zaburzenia sprawności rąk,
 • • zawroty głowy,
 • • zaburzenia psychiczne,
 • • wady wymowy.