Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Głównym celem pracy technika ochrony środowiska jest ochrona elementów otoczenia przyrodniczego przed niekorzystnym wpływem skutków działalności człowieka. W zawodzie technika ochrony środowiska istnieje specjalizacja. Każdy ze specjalistów zajmuje się ochroną określonych elementów otoczenia przyrodniczego. Do zadań technika ochrony środowiska w specjalnościach: gospodarka odpadami oraz uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków należy prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków. Technicy wymienionych specjalności kierują pracą brygad roboczych zajmujących się urządzaniem składowisk, ich eksploatacją zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz zarządzeniami organów kontrolnych, kierują budową i utrzymaniem ujęć i instalacji oczyszczania ścieków. Normują pracę sprzętu, taboru i podległych brygad. Technicy ochrony środowiska w specjalnościach ochrona radiologiczna, ochrona przed hałasem, ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniami kierują pracami pomiarowymi poziomu występujących zagrożeń, uczestniczą w opracowywaniu analiz ich uciążliwości dla środowiska i skutków dla zdrowia ludzi. Sprawują kontrolę nad prawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji redukujących poziom zagrożenia i chroniących stykających się z nimi ludzi oraz nad systemami pomiarowymi i monitoringu. Opracowują dane dla prognozowania zagrożeń, są odpowiedzialni za wykonanie decyzji organów administracyjnych i służb nadzoru w powierzonym im obszarze działania. Technicy ochrony środowiska po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego i uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji na seminariach i kursach specjalistycznych, mogą sprawować funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach i urzędach powołanych do ochrony środowiska.

Praca technika ochrony środowiska odbywa się w różnych miejscach. Specjaliści ds. gospodarki odpadami i ds. uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dużo przebywają na wolnym powietrzu: w pobliżu składowisk i przy instalacjach technologicznych. Pracują również w halach i pomieszczeniach nieprodukcyjnych (laboratoriach i biurach). Natomiast technicy ochrony środowiska pozostałych specjalności pracują przeważnie w halach produkcyjnych, laboratoriach i biurach. Rzadziej pracują na wolnym powietrzu - zwykle przy pobieraniu prób i kontrolowaniu urządzeń pomiarowych. W tej grupie zawodowej najbardziej zagrożeni utratą zdrowia są specjaliści ds. ochrony radiologicznej. Narażeni są oni na promieniowanie jonizujące. Zagrożenia na innych stanowiskach związane są z zanieczyszczeniem atmosfery pyłami i gazami oraz hałasem. Praca technika ochrony środowiska ma najczęściej charakter zespołowy (kierowanie pracą brygad roboczych, praca w zespołach pomiarowych i badawczych). Może mieć również charakter indywidualny - przy pracach laboratoryjnych i montażowych. Praca należy do spokojnych i rzadko niesie ryzyko konfliktów z ludźmi. Technicy ochrony środowiska pracują 8 godzin dziennie, zazwyczaj na rannej zmianie roboczej. Sporadycznie mogą pracować w innych porach dnia, kiedy konieczne jest pobranie prób i wykonywanie pomiarów poza ustalonym cyklem produkcyjnym w zakładach przemysłowych, dla których wykonują badania. Praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.

PREDYSPOZYCJE:

Pracę w tym zawodzie zalicza się do prac lekkich. Wyjątek stanowią osoby zatrudnione w gospodarce odpadami oraz przy uzdatnieniu wody i oczyszczaniu ścieków – w tych przypadkach wymagany jest większy wysiłek i praca zaliczana jest do średnio-ciężkich. W tym zawodzie istotne i niezbędne są takie cechy jak: wysoka ogólna sprawność fizyczna, dobry wzrok i słuch oraz duża sprawność zmysłu dotyku. Od techników ochrony środowiska wymaga się uzdolnień technicznych, zręczności rąk i palców, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności zmysłu równowagi i zdolności do koncentracji uwagi. W pracy wymagana jest dokładność, która przesądza o jakości realizowanych zadań.

Ponadto niezbędna jest umiejętność pracy zespołowej i współdziałania na różnych szczeblach zależności organizacyjnej. Do podjęcia pracy w zawodzie technika ochrony środowiska niezbędne jest posiadanie dyplomu technika w określonej specjalności, np. specjalności uzdatniania wody i oczyszczania ścieków lub specjalności ochrona powietrza. Naukę przygotowującą do zawodu prowadzą technika różnych profili, najczęściej: budowlane, chemiczne, górnicze, hutnicze, mechaniczne, rolnicze. Możliwe jest też ukończenie pomaturalnego studium zawodowego (dwuletniego).