Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do organizacji, koordynacji i nadzoru obsługi turystycznej. Absolwent potrafi badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych. Analizuje rynek turystyczny, systemy obsługi klientów, infrastrukturę turystyczną, zawiera umowy, organizuje imprezy turystyczne, prowadzi i organizuje akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych; uczestniczy w targach, konferencjach związanych z turystyką; rozpatruje skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwa ich przyczyny. Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna, ekonomia i prawo w turystyce, marketing usług turystycznych, obsługa informatyczna w turystyce, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika obsługi turystycznej, przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej, może być zatrudniony w: biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki, domach wczasowych, działach socjalnych w zakładach pracy lub prowadzić własne biuro podróży.

PREDYSPOZYCJE:

W zawodzie TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ możesz kształcić się w czteroletnim technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum lub szkole policealnej po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie, która stanowić będzie podbudowę do nauki w szkole policealnej. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata.

1. Wymagania dla ucznia:

 • • ekspresja werbalna,
 • • dobra podzielność uwagi, pamięć wzrokowa i spostrzegawczość,
 • • umiejętność podejmowania inicjatyw i operatywność,
 • • łatwość wypowiadania się i komunikatywność,
 • • szybki refleks,
 • • życzliwy stosunek do otoczenia, dyskrecja,
 • • wysoka kultura osobista i dobra prezencja,
 • • odporność emocjonalna,
 • • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • • zainteresowania: krajoznawcze, kulturoznawcze, administracyjne,
 • • umiejętności: organizacyjne, negocjacyjne, pracy zespołowej,
 • • uzdolnienia językowe.

2. Przeciwwskazania zdrowotne:

 • • niska wydolność fizyczna i słaba kondycja,
 • • lęk przestrzeni i wysokości,
 • • wady wzroku nieskorygowane szkłami optycznym,
 • • brak widzenia obuocznego i zaburzenia widzenia barw,
 • • zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy,
 • • choroby układu ruchu, kostno-stawowego, nerwowego,
 • • cukrzyca,
 • • niedosłuch, choroby narządu słuchu,
 • • schorzenia dermatologiczne w obrębie skóry rąk i alergie,
 • • nieustabilizowane wady i choroby układu krążenia,
 • • zaburzenia psychiczne, uzależnienia, wady wymowy.