Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność.
Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa.
Praca technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. W pomieszczeniach tych utrzymywana jest odpowiednia temperatura, wilgotność, czystość oraz porządek. Pomieszczenia są dobrze oświetlone oraz wentylowane (lub klimatyzowane). Zagrożenia wiążą się przede wszystkim z długotrwałym przebywaniem w polu elektromagnetycznym, naświetlaniem promieniami rentgenowskimi, zatruciem pyłami powstającymi przy szlifowaniu, kontaktem z substancjami alergicznymi (np. opary metali).
Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy. Warunkiem uzyskania tytułu technika mechatronika jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.
Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.
Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.
Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne.
Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Przygotowuje i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową. Sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. Stosuje przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska podczas wykonywanej pracy.

Możliwości zatrudnienia
Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym; w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, usługach – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej. Może także pracować w zakładach naprawczych sprzętu AGD, zabawek dziecięcych itp.

PREDYSPOZYCJE:

Najlepszym kandydatem na technika mechatronika jest osoba spełniająca następujące wymagania:

Wymagania psychofizyczne
• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
• percepcja kształtów, 
• koncentracja uwagi, 
• dokładność,
spostrzegawczość, 
• zdolności manipulacyjne,
• uzdolnienia planimetryczne, 
• zainteresowania techniczne i informatyczne.

Pewne cechy lub dolegliwości mogą okazać się przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu technika mechatronika lub znacznie utrudniać naukę i wykonywanie zawodu. 
Przeciwwskazania zdrowotne
• nie skorygowane szkłami wady wzroku, 
• brak widzenia obuocznego, 
• zaburzenia widzenia barw, 
• choroby oczu, 
• niedosłuch, 
• choroby skóry rąk, wzmożona potliwość rąk, 
• schorzenia narządu ruchu, 
• ograniczenie sprawności rąk.
Ostatecznie o zdrowotnych możliwościach wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny pracy.