Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik spedytor, jest przygotowanie absolwenta do zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych w fabrykach i zakładach. Absolwent potrafi zarządzać miejską logistyczną (np. wywóz śmieci), organizować i realizować usługi oraz dobierać odpowiednie do zadania środki transportu. Potrafi organizować przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracować rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej oraz regionalnej. Wykorzystuje przy tym Internet, programy komputerowe oraz marketing. Monitoruje stan techniczno-eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych, prognozuje trwałość techniczną, potrzeby remontowe i inwestycyjne. Analizuje koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich. Zarządza także zapasami i gospodarką magazynową. Planuje zaopatrzenie materiałowe danego przedsiębiorstwa. Dobiera opakowania i przygotowuje towary do dystrybucji. Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi negocjacje i rozliczenia z klientami. 
Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy logistyki, gospodarka zapasami i magazynem, ekonomika logistyki, transport i spedycja, planowanie logistyczne, systemy logistyczne, gospodarka elektroniczna, laboratorium logistyczno-spedycyjne, laboratorium magazynowe, język angielski dla logistyków język obcy dla logistyków oraz praktyka zawodowa. 
Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika spedytora przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne. 
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może być zatrudniony w: działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych w komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów.

PREDYSPOZYCJE:

W zawodzie TECHNIK LOGISTYK możesz kształcić się w czteroletnim technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum lub szkole policealnej po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie, która stanowić będzie podbudowę do nauki w szkole policealnej. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata.

1. Wymagania dla ucznia:

 • • koordynacja wzrokowo- ruchowa,
 • • percepcja kształtów,
 • • koncentracja i podzielność uwagi,
 • • spostrzegawczość, refleks,
 • • odporność na długotrwale zmęczenie,
 • • inicjatywa,
 • • komunikatywność,
 • • zainteresowania ekonomiczne i rachunkowe,
 • • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji.

2. Przeciwwskazania zdrowotne:

 • • wady wzroku nieskoordynowane szkłami, brak widzenia obuocznego,
 • • zaburzenia widzenia barw,
 • • choroby uszu, niedosłuch, utrudniający kontakt z otoczeniem,
 • • zaburzenia układu oddechowego, krążenia, kostno-stawowego, mięśniowego i ruchu,
 • • zaburzenia równowagi,
 • • wady serca,
 • • choroby psychiczne, uzależnienia, cukrzyca.