Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej, polegającej na planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług hotelarskich. Absolwent tego kierunku może zajmować się obsługą wszelkiego rodzaju imprez takich jak kongresy, zjazdy, targi, bankiety, oferując odpowiednie dla gości zestawy usług, które świadczy wykorzystując nowoczesne techniki public relations i formy reklamy przy użyciu środków technicznych. Jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji zakładu hotelowego, analizy wskaźników wykorzystania bazy i opłacalności prowadzonej działalności. Zajmuję się wyposażaniem i urządzaniem wnętrz hotelowych i gastronomicznych. Zna i stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno – epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe. Po ukończeniu kształcenia w tym zawodzie absolwent może prowadzić biuro obsługi klientów, podróży, imprez i informacji turystycznej.
Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika hotelarstwa, przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa może być zatrudniony w: hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, schroniskach i innych zarówno stałych jak i ruchomych (żegluga morska, lotnicza, koleje..) podmiotach, posiadających bazę noclegową; organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi; prowadzić własną działalność w zakresie usług hotelarskich.

PREDYSPOZYCJE:

W zawodzie TECHNIK HOTELARSTWA możesz kształcić się w czteroletnim technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum lub szkole policealnej po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie, która stanowić będzie podbudowę do nauki w szkole policealnej. Nauka w szkole policealnej dwa lata.

1. Wymagania dla ucznia:

 • • ekspresja werbalna,
 • • dobra podzielność uwagi, pamięć wzrokowa i spostrzegawczość,
 • • umiejętność podejmowania inicjatyw,
 • • łatwość wypowiadania się i komunikatywność,
 • • szybki refleks,
 • • życzliwy stosunek do otoczenia, dyskrecja,
 • • wysoka kultura osobista i dobra prezencja,
 • • odporność emocjonalna,
 • • zainteresowania: ekonomiczne, prawne, administracyjne, kulturoznawcze,
 • • umiejętności: organizacyjne, negocjacyjne, marketingowe,
 • • uzdolnienia językowe.

2. Przeciwwskazania zdrowotne:

 • • niska wydolność fizyczna i słaba kondycja,
 • • wady wzroku nieskorygowane szkłami optycznymi, w tym nierozróżnianie barw,
 • • zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy,
 • • choroby układu ruchu, kostno-stawowego, nerwowego,
 • • cukrzyca,
 • • niedosłuch,
 • • schorzenia dermatologiczne w obrębie skóry rąk i alergie,
 • • nieustabilizowane wady i choroby układu krążenia,
 • • zaburzenia psychiczne, uzależnienia, wady wymowy.