Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik handlowiec, jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności handlowej zarówno w przedsiębiorstwach handlowych jak i produkcyjno – usługowych, a także wykonywania prac: badawczych w zakresie funkcjonowania firmy na rynku, identyfikowania barier występujących w handlu, czynników kształtujących oczekiwania i potrzeby klientów; analitycznych w zakresie – dystrybucji towarów i usług;. Absolwent w tym zawodzie może również samodzielnie lub we współpracy, opracowywać projekty strategii marketingowych, podejmować działania w celu pozyskania nowych klientów, prowadzić negocjacje handlowe, przygotowywać i zawierać umowy, organizować komórki handlowe w firmie, przygotowywać dokumentację handlową oraz pełnić nadzór nad przestrzeganiem prawa o ochronie konkurencji i konsumenta. 
Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika handlu, statystyka, rachunkowość handlowa, marketing, towaroznawstwo, elementy prawa, pracownia informatyczno – handlowa, język obcy zawodowy, działalność przedsiębiorstwa handlowego oraz praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika handlowca przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec może być zatrudniony w: podmiotach gospodarczych wszystkich typów, instytucjach kontroli handlu, prowadzić własną firmę handlową.

PREDYSPOZYCJE:

W zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC możesz kształcić się w czteroletnim technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum lub w szkole policealnej po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie, która stanowić będzie podbudowę do nauki w szkole policealnej. Nauka w szkole policealnej trwa dwa lata.

1. Wymagania dla ucznia:

 • • duża aktywność i ekspresja werbalna,
 • • wysokie poczucie odpowiedzialności i uczciwości,
 • • umiejętność podejmowania inicjatyw,
 • • przestrzeganie norm i przepisów prawnych związanych z realizacja zadań,
 • • spostrzegawczość,
 • • wysoka kultura osobista,
 • • dobra prezencja,
 • • duża wrażliwość estetyczna,
 • • komunikatywność,
 • • uzdolnienia organizacyjne i administracyjne,
 • • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia,
 • • uzdolnienia w zakresie administrowania, organizacji, podejmowania działań marketingowych i mediacyjnych.

2. Przeciwwskazania zdrowotne:

 • • zaburzenia znacznego stopnia w obrębie narządów wzroku w tym widzenia barw, słuchu – utrudniające kontakt z otoczeniem, układu nerwowego, oddechowego, krążenia, zmysłu równowagi,
 • • zaburzenia i ograniczenia sprawności ruchowej kończyn,
 • • wady wymowy,
 • • zaburzenia psychiczne, uzależnienia, wady wymowy.