Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Nauka zawodu trwa 4 lata w technikum /podbudowa: gimnazjum/. Uczeń/słuchacz poza uczeniem się przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych realizuje praktykę zawodową odbywaną w warsztatach i kopalni (sztolnie szkoleniowe).
Praca technika górnictwa podziemnego odbywa się w warunkach silnego zagrożenia, zapylenia, w wysokiej temperaturze, wilgotności i hałasie. Pracownik narażony jest również na zagrożenia wynikające z pracy maszyn i urządzeń górniczych.
Zadania zawodowe nie wykluczają pracy fizycznej.
Przykładowe zadania zawodowe to: 
1. organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej, 
3. zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały, 
4. nadzorowanie prawidłowej eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń górniczych do drążenia wyrobisk, transportu urobku i przeróbki kopali,
5. prowadzenie robót wydobywczych zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego, 
6. nadzorowanie oraz prowadzenie robót strzałowych, 
7. kierowanie transportem dołowym urobku oraz materiałów, 
8. ustalanie i regulowanie parametrów procesu produkcyjnego z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i komputerowych systemów kontroli i sterowania, 
9. aktualizowanie map górniczych oraz geologicznych, 
10. ocenianie stanu zagrożeń: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami, prowadzenie akcji ratowniczej ludzi zgodnie z zasadami postępowania w razie ich wystąpienia w kopalni, 
11. posługiwanie się urządzeniami do sygnalizacji i łączności, stosowanymi w górnictwie podziemnym, oraz urządzeniami wentylacyjnymi i do wykrywania zagrożeń, 
12. określanie norm i metod pracy, zakresów czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy, 
Absolwenci tego kierunku w zależności od realizowanej specjalności mogą podjąć pracę: w zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych, kopalniach węgla kamiennego, rud i soli, biurach projektów, instytucjach naukowo-badawczych.

PREDYSPOZYCJE:

Zawód technik górnictwa podziemnego jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwent szkoły przygotowany jest do uzyskania nadawanych przez Wyższy Urząd Górniczy uprawnień specjalistycznych do wykonywania i nadzorowania konkretnych robót eksploatacyjnych. 
Przyszłego kandydata powinny charakteryzować: rozwinięta wyobraźnia przestrzenna, szybka orientacja i spostrzegawczość, zdyscyplinowanie i rozwaga, szybka reakcja na bodźce zewnętrze, zdolność koncentracji i duża podzielność uwagi, opanowanie, szybkość podejmowania decyzji i działań, umiejętność pracy w zespole, umiejętność kierowania zespołem, odporność psychofizyczna na warunki środowiska pracy, bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami specjalistycznymi, a w szczególności: dobry wzrok i słuch oraz sprawność ruchowa 
O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.