Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Fototechnik to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze.
Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, na zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Warunkiem uzyskania tytułu fototechnika jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

Fototechnik wykonuje:
zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, 
fotokopie pism i dokumentów 
zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć.
dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.

Możliwości zatrudnienia
laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe,
przemysł fotooptyczny i optyczny,
wydawnictwa i drukarnie,
przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
telewizja i wytwórnie filmowe.
Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności człowieka: 
w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.
w agencjach fotograficznych i reklamowych.

PREDYSPOZYCJE:

Najlepszym kandydatem na fototechnika jest osoba spełniająca następujące wymagania:

Wymagania psychofizyczne:
dobra ostrość wzroku i prawidłowe rozróżnianie barw,
uzdolnienia techniczne i manualne,
cierpliwość, systematyczność, dokładność,
umiejętność samokontroli i samooceny,
dobra sprawność fizyczna,
wrażliwość na estetykę
gotowość samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

Pewne dolegliwości lub schorzenia mogą okazać się przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu fototechnika lub znacznie utrudniać naukę i wykonywanie zawodu.
Przeciwwskazania zdrowotne: 
skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych,
brak widzenia obuocznego, daltonizm,
choroby układu oddechowego i nerwowego,
kalectwo uniemożliwiające wykonywanie czynności manipulacyjnych,
zaburzenia równowagi i orientacji związane z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych.

Ostatecznie o zdrowotnych możliwościach wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny pracy