Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

PRZYGOTOWANA PRZEZ
PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ W CHORZOWIE
PRZEZNACZONA DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW 
I OPIEKUNÓW ORAZ UCZNIÓW DO REALIZACJI NA TERENIE CHORZOWSKICH
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

WARSZTATY I PRELEKCJE DLA NAUCZYCIELI

TEMAT:
Na styku prawa i edukacji. 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
nauczycieli 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Prelekcja porusza kwestie z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich, z jakimi nauczyciele mogą się potencjalnie spotkać w szkole. 

TEMAT:
Agresja wśród dzieci i młodzieży 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat porusza zagadnienia dotyczące przyczyn i rodzajów zachowań agresywnych, a także możliwe strategie postępowania zaradczego. 

TEMAT:
Stop narkotykom - współczesna profilaktyka uzależnień 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
nauczycieli 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat porusza zagadnienia dotyczące tego, czym jest uzależnienie, przedstawia rodzaje substancji psychoaktywnych i ich dostępności, profilaktyki uzależnień, gdzie można szukać pomocy. 

TEMAT:
Uzależnienia od mass - mediów 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
nauczycieli 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Prelekcja porusza zagadnienia pozytywnego i negatywnego wpływu komputera, gier komputerowych Internetu i telewizji. Przedstawia objawy uzależnienia, a także zawiera wskazania i sugestie dla nauczycieli przydatne w pracy z osobami uzależnionymi bądź zagrożonymi współuzależnieniem od mass-mediów. 

TEMAT:
Radzę sobie ze stresem, wypaleniem się nie przejmuję 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
nauczycieli 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat porusza zagadnienia dotyczące pojawiającego się stresu zawodowego, czego następstwem może być zespół wypalenia zawodowego. Podczas trwania warsztatu zostaną przedstawione różne strategie zaradcze. 

TEMAT:
Rozwijanie kompetencji fonologicznych u dziecka w wieku przedszkolnym. Czytanie i pisanie bez liter wg Marii Przybysz - Piwko 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
nauczycieli 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
- Zaprezentowanie sposobów rozwijania wrażliwości słuchowej u małego dziecka. - Omówienie rodzajów słuchu (fizjologicznego, fonetycznego, fonemowego). - Zapoznanie z metodą dr Marii Przybysz - Piwko "Czytanie i pisanie bez liter" 

TEMAT:
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. KIPU, PDW. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztat 
DLA:
nauczycieli 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
- Zapoznanie nauczycieli z zadaniami zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej. - Przedstawienie propozycji opracowań KIPU i PDW. 

TEMAT:
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - IPET 
FORMA SZKOLENIA:
warsztat 
DLA:
nauczycieli 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
-Zapoznanie nauczycieli z zadaniami zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej. -Przedstawienie propozycji opracowań IPET. 

TEMAT:
Dziecko z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
nauczycieli 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
- Zapoznanie nauczycieli z rodzajami niedosłuchu i wpływu na funkcjonowanie dziecka. - Przedstawienie zasad kontaktu z dzieckiem z uszkodzonym słuchem (organizacyjnych, dotyczących relacji ucznia z nauczycielem i realizacji programu nauczania). - Propozycja elementów oceny ucznia z wadą słuchu. 

TEMAT:
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztat 
DLA:
nauczycieli klas I - III 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
- Zapoznanie z objawami obniżenia kompetencji komunikacyjnych. - Propozycje ćwiczeń stymulujących kompetencje komunikacyjne dziecka. 

TEMAT:
Jak przekazać rodzicom diagnozę o dziecku. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztat 
DLA:
nauczycieli przedszkoli 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat dotyczy wiedzy, jak umiejętnie przekazać rodzicom dzieci przedszkolnych diagnozę dotyczącą ich rozwoju. 

TEMAT:
Dyskalkulia - problem mojego ucznia w uczeniu się matematyki. 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
nauczycieli matematyki 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Szkolenie skierowane do nauczycieli matematyki, którzy mogą spotkać się z problemem dyskalkulii w swojej pracy. Oprócz zarysu teoretycznego proponuje się pogłębioną analizę etiologii oraz form dostosowania toku edukacji do potrzeb uczniów z dyskalkulią. 

TEMAT:
Jak dostosować warunki edukacyjne uczniowi słabowidzącemu, słabosłyszącemu, z dysleksją i nadpobudliwością psychoruchową w szkole ogólnodostępnej. 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
nauczycieli 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Spotkanie będzie nakierowane na analizę propozycji reorganizacji pracy z uczniami z w/w deficytami w ramach zajęć lekcyjnych w szkole ogólnodostępnej. 

TEMAT:
Aby język obcy nie był aż taki obcy. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
nauczycieli j. angielskiego szkół podstawowych 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztaty dotyczące dostosowania wymagań uczniom z dysleksją rozwojową na j. obcym oraz przykłady ćwiczeń do zastosowania na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych. 

TEMAT:
Skaczę, śpiewam i rymuję - dysleksją się nie przejmuję. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
nauczycieli klas "0" i klas I 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Wyjaśnienie mechanizmów powstawania zaburzeń typu dyslektycznego, omówienie charakterystycznych objawów dysleksji, narzędzi do przesiewowej diagnozy (skala ryzyka dysleksji), zapoznanie z praktycznymi metodami usprawniającymi funkcje percepcyjno - motoryczne biorące udział w procesie czytania i pisania. 

TEMAT:
Jak skutecznie prowadzić zespoły korekcyjno - kompensacyjne oraz dydaktyczno - wyrównawcze. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
nauczycieli klas I - III 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat zawierający m.in. najważniejsze zasady w pracy z dziećmi oraz omówienie metod pracy usprawniających funkcje percepcyjno - motoryczne, technikę czytania, pisania, liczenia. 

WARSZTATY I PRELEKCJE DLA RODZICÓW

TEMAT:
Wiercipięta, żywe srebro, nadruchliwe, a może ADHD...? 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
rodziców dzieci ze szkół podstawowych 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
- Co to jest ADHD? - Jak odróżnić objaw od zachowań trudnych? - Diagnoza. - Leczenie. - Domowa instrukcja obsługi ADHD. 

TEMAT:
Spontaniczne, silne, perfekcyjne, spokojne... To jest moje dziecko?!... czyli jak temperament wpływa na zachowanie dziecka i jego wychowanie. 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
Rodziców dzieci ze szkół podstawowych 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
- Określenie typu osobowości rodzica i dziecka. - Omówienie czterech temperamentów: sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. 

TEMAT:
Mądra miłość - czyli trudna sztuka wychowania. 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
rodziców dzieci ze szkół podstawowych 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Temat poświęcony jest dyscyplinie, jej trzem poziomom (instrukcja, trening, poprawianie). Ma na celu uświadomienie rodzicom, że dyscyplinowanie jest procesem i prawidłowo przeprowadzone może być sukcesem wychowawczym. Prelekcja ma także na celu promowanie Szkoły dla Rodziców - zajęć psychoedukacyjnych na terenie PPP. 

TEMAT:
"Jestem kimś" - skuteczne budowanie w dziecku pozytywnego obrazu samego siebie. 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Celem prelekcji jest zapoznanie rodzica z trzema aspektami niezbędnymi w budowaniu pozytywnego obrazu u dziecka: poczucia przynależności, własnej wartości i własnych możliwości. Zostaną także omówione sposoby budowania wewnętrznej pewności siebie. Prelekcja ma także na celu promowanie Szkoły dla Rodziców - zajęć psychoedukacyjnych na terenie PPP. 

TEMAT:
Na tropach przyjaznego rodzica. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztat 
DLA:
rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane różne aspekty rozwijania relacji Rodzic - Dziecko, Dziecko - Rodzic w taki sposób, aby Rodzice poprzez odkrywanie oraz rozwijanie własnych zasobów jako kobiety, mężczyzny mogli w bardziej satysfakcjonujący sposób doświadczać siebie w roli Rodziców. 

TEMAT:
Rozwód po ludzku. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
rodziców 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat - prelekcja dla rodziców, którzy chcą uchronić dzieci przed przykrymi konsekwencjami rozpadu rodziny, uniknąć możliwych błędów w trakcie, przed i po rozwodzie. 

TEMAT:
Przetrwać szkołę swoich pociech czyli o tym, jak skutecznie kontrolować i pomagać dziecku w nauce. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
rodziców dzieci z klas IV - VI 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat dotyczy organizacji pracy uczenia się i odrabiania zadań, czytania ze zrozumieniem (jak zdobywać najważniejsze informacje z czytanego tekstu), układania samodzielnej wypowiedzi pisemnej, notatki, sposoby zapamiętywania materiału, zasady pomocy w nauce. 

TEMAT:
Czy to możliwe, że moje dziecko wchodzi w dorosłość... staje się kobietą i mężczyzną. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
rodziców 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat porusza zagadnienia związane z rozwojem psychoseksualnym nastolatków, ich potrzebami, ustalaniem granic w relacji Rodzic - Nastolatek. 

TEMAT:
Profilaktyka zachowań aspołecznych w rodzinie. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
rodziców dzieci z klas IV - VI 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat prezentuje mechanizmy powstawania zachowań agresywnych oraz aspołecznych w rodzinie, także rolę rodziców w ich powstawaniu i podtrzymywaniu oraz przedstawia możliwe strategie zaradcze. 

TEMAT:
Stop narkotykom - współczesna profilaktyka uzależnień 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
rodziców 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat porusza zagadnienia dotyczące tego, czym jest uzależnienie, rodzaje substancji psychoaktywnych i ich dostępności, profilaktyki uzależnień, gdzie szukać pomocy. 

TEMAT:
Uzależnienia od mass - mediów 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
rodziców 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Prelekcja porusza zagadnienia pozytywnego i negatywnego wpływu komputera, gier komputerowych Internetu i telewizji. Przedstawia objawy uzależnienia, a także zawiera wskazania i sugestie dla rodziców przydatne w pracy z osobami uzależnionymi bądź zagrożonymi współuzależnieniem od mass-mediów. 

TEMAT:
Opóźniony rozwój mowy - przyczyny, objawy, stymulacja. 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
rodziców 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
- Zapoznanie z przyczynami opóźnionego rozwoju mowy. - Poznanie objawów opóźnionego rozwoju mowy. - Zapoznanie ze sposobami stymulacji funkcji psychomotorycznych sprzyjających rozwojowi mowy. 

TEMAT:
Czy moje dziecko dojrzało do szkoły? 
FORMA SZKOLENIA:
warsztat 
DLA:
rodziców 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat dotyczy przedstawienia rodzicom kryteriów dojrzałości szkolnej. Przekazane zostaną praktyczne wskazówki, jak przygotować dziecko do szkoły oraz jakie powinno mieć umiejętności, by rozpocząć naukę szkolną. 

TEMAT:
Oni się nie uczą, czy nie potrafią uczyć? 
FORMA SZKOLENIA:
warsztat 
DLA:
rodziców 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat skierowany dla rodziców uczniów, którzy przejawiają trudności dydaktyczne. Zawiera opis studium przypadku oraz interpretacje zaleceń proponowanych przez PPP. Ponadto pozwala rodzicom zapoznać się z wybranymi technikami efektywnego uczenia się. 

TEMAT:
Zaplanuj przyszłość swojego dziecka. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztat 
DLA:
rodziców uczniów gimnazjum (głównie III klas) 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat ma na celu wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą tego, co powinni wziąć pod uwagę ich dzieci, wybierając zawód i szkołę ponadgimnazjalną. 

TEMAT:
Z czytaniem za pan brat. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
rodziców dzieci z klasy I 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Zapoznanie z praktycznymi metodami nauki czytania krok po kroku (sylaby otwarte, zamknięte, proste wyrazy i zdania oraz nauka czytania ze zrozumieniem. 

TEMAT:
Skaczę, śpiewam i rymuję - dysleksją się nie przejmuję. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
rodziców dzieci 6 i 7-letnich 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Omówienie charakterystycznych objawów dysleksji, zapoznanie z praktycznymi metodami usprawniającymi funkcje percepcyjno - motoryczne biorące udział z procesie czytania i pisania. 

BLOK TEMATYCZNY DLA NAUCZYCIELI
pt. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej

W ramach bloku dot. obszarów niepełnosprawności określonych rozporządzeniami:

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490)

1. Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem, zespołem Aspergera).
charakterystyka zaburzenia,
dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET lub PDW.

2. Dziecko niesłyszące i słabosłyszące.
charakterystyka zaburzenia,
dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET lub PDW.

3. Dziecko niewidome i słabowidzące.
charakterystyka zaburzenia,
dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET lub PDW.

4. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową, a tym z afazją.
charakterystyka zaburzenia,
dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET lub PDW.

5. Dziecko z upośledzeniem umysłowym.
charakterystyka zaburzenia,
dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET lub PDW.

6. Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
charakterystyka zaburzenia,
dostosowanie ścieżki edukacyjnej i terapeutycznej w IPET lub PDW.
WARSZTATY I PRELEKCJE DLA UCZNIÓW 

TEMAT:
Agresja, ofiara, świadek - triada w akcie przemocy. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
uczniów wszystkich typów szkół 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat porusza zagadnienia dotyczące zachowań prowokujących agresję, wyzwalające się wówczas uczucia u agresora, świadka i ofiary przemocy. Przedstawia również środki zaradcze dotyczące radzenia sobie z emocjami. 

TEMAT:
Trening antystresowy - Stres okiełznany. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat pozwala na zapoznanie ze zjawiskiem stresu, a nade wszystko pozwala nauczyć się różnych technik relaksacyjnych przydatnych w sytuacjach stresowych. 

TEMAT:
Jak sobie radzić ze złością i lękiem? 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat zapoznaje uczniów z paletą różnorodnych emocji, jakich mogą doświadczać dzieci i młodzież z uwzględnieniem lęku i złości, a także sposobów radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. 

TEMAT:
Bądź mądry i nie pal. 
FORMA SZKOLENIA:
prelekcja 
DLA:
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Prelekcja porusza zagadnienia dotyczące przyczyn i skutków uzależnienia od nikotyny, przedstawia fizyczne i psychiczne objawy zespołu odstawiennego, portret osoby uzależnionej (co myśli, co czuje, jaką przyjmuje postawę). Zostaną także przedstawione strategie zaradcze, aby nie palić i nauczyć się różnych sposobów radzenia sobie ze stresem. 

TEMAT:
Powiedz kim jesteś - zajęcia dla uczniów gimnazjum z zakresu komunikacji interpersonalnej. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
uczniów gimnazjów 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztaty dla uczniów gimnazjum nakierowane na integrację zespołu klasowego oraz udrożnienie komunikacji między uczniami. 

TEMAT:
Jak wybrać zawód? 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
uczniów klas VI szkoły podstawowej 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat inicjuje proces decyzyjny dotyczący wyboru zawodu. Jest prowadzony w formie przeplatanej zabawy. 

TEMAT:
Budując swoją przyszłość. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
uczniów klas II gimnazjum 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat stanowiący pomoc dla uczniów przygotowujących się w niedalekiej perspektywie do wyboru zawodu oraz szkoły ponadgimnazjalnej. 

TEMAT:
Ja i mój zawód. 
FORMA SZKOLENIA:
trening 
DLA:
uczniów klas III gimnazjum 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Trening ma na celu dostarczyć uczniom niezbędnych informacji do podjęcia ostatecznej decyzji o przyszłym zawodzie i szkole ponadgimnazjalnej. 

TEMAT:
Poznaj siebie. 
FORMA SZKOLENIA:
trening 
DLA:
uczniów klas maturalnych LO i Techników 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Celem treningu jest lepsze poznanie samego siebie, głównie w aspekcie temperamentu, wyznawanych wartości (głównie zawodowych), zainteresowań zawodowych. 

TEMAT:
Rachować każdy może, kiedy mama i tato pomoże. 
FORMA SZKOLENIA:
warsztaty 
DLA:
dzieci klas I 
ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:
Warsztat dotyczący rozwijania zdolności matematycznych u dzieci z klasy I. Przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących kształtowania pojęcia liczby, liczenie za pomocą gier i zabaw.