Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Standardowy czas nauki to: 4 lata w technikum lub 2 lata w szkole policealnej. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.
Po ukończeniu tego kierunku absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. projektowania prostych układów elektrycznych,
2. wykonywania instalacji elektrycznych i elektronicznych,
3. instalowania i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
4. dokonywania napraw urządzeń zasilanych prądem elektrycznym,
5. posługiwania się komputerem i oprogramowaniem w zakresie niezbędnym do wykonania pracy.
Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną ( elektrownie i zakłady energetyczne ), eksploatujących energię elektryczną ( huty, przemysł wydobywczy, gospodarka komunalna ), produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, a także w zakładach rzemieślniczych i firmach wykonujących instalacje elektryczne.
Szkoły kształcące w tym zawodzie powinny położyć nacisk na dostosowanie kształcenia specjalistycznego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

PREDYSPOZYCJE:

Jest to kierunek kształcący całościowo fachowców dziedzin elektrycznych. Praca technika elektryka pod względem wysiłku fizycznego zalicza się do prac średnich, jednakże ze względu na występowanie prądu elektrycznego, często pod dużym napięciem – do prac niebezpiecznych.
Pożądana jest duża zręczność palców i sprawność rąk oraz duża odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Dla osiągnięcia założonych celów kształcenia uczeń odpowiednio wcześniej powinien posiąść wiadomości z takich przedmiotów jak matematyka i fizyka. Wśród wymagań psychofizycznych właściwych dla zawodu należy wymienić: zainteresowania techniczne, koordynację senso-motoryczną, podzielność uwagi, wysoki poziom spostrzegawczości oraz wyobraźnię przestrzenną.
Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w tym zawodzie są: wady wzroku nie dające skorygować się szkłami optycznymi, znaczny stopień zaburzenia ruchu, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, skłonności skóry do uczuleń i pocenia oraz epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.
W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie technik elektryk uczeń powinien posiąść umiejętności komunikowania i pracy w zespole oraz dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz zmian techniczno-organizacyjnych.
Ostatecznie o przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz