Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Naukę w tym zawodzie można pobierać w technikum lub w szkole policealnej. Po skończeniu nauki jest możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Technik elektronik projektuje, montuje, instaluje, uruchamia, konserwuje, naprawia urządzenia elektroniczne. Zakres wykonywanych czynności jest bardzo szeroki z powodu powszechnego stosowania elektroniki we wszystkich dziedzinach życia. Zależnie od zajmowanego stanowiska różne są metody pracy i zakres obowiązków. Technicy zatrudnieni w działach konstrukcyjnych przygotowują do produkcji nowe urządzenia. Praca ich polega na projektowaniu układów elektronicznych, często z wykorzystaniem techniki komputerowej i programów wspomagających projektowanie. Układy zawierające mikroprocesory wymagają opracowania i wprowadzenia do pamięci specjalistycznego programu. Następnie sprawdza się nowe układy elektroniczne, czy założone parametry zostały osiągnięte oraz przeprowadza się testy sprawdzające działanie układów w różnych warunkach elektrycznych, mechanicznych i klimatycznych. We wszystkich tych badaniach uczestniczą technicy elektronicy. Zmiany gospodarcze spowodowały znaczne ograniczenie prac konstrukcyjnych w dziedzinie elektroniki powszechnego użytku. Większe możliwości są przy projektowaniu układów specjalistycznych produkowanych w małych seriach. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych z serwisem urządzeń elektronicznych, na podstawie obserwacji i przeprowadzonych pomiarów określają rodzaj uszkodzenia sprzętu i lokalizują uszkodzony element lub podzespół. Następnie, po wymianie wadliwie pracującego elementu lub podzespołu, uruchamiają urządzenie i sprawdzają poprawność jego działania. Często konieczne jest wprowadzenie danych i programów do pamięci urządzenia, które zostały utracone w wyniku awarii. Technicy zatrudnieni w zakładach produkcyjnych nadzorują prawidłowość montażu podzespołów. Montaż wykonywany jest coraz częściej przez automaty montażowe. Pozwalają one na precyzyjne umieszczenie elementów na płytce drukowanej a następnie wykonanie połączeń lutowniczych. Pracownicy sprawdzają parametry danego podzespołu, przeprowadzają konieczne strojenia i kontrolę jakości gotowych urządzeń. Produkcja wielkoseryjna wykonywana jest w dużym stopniu automatycznie z wykorzystaniem technik komputerowych do kontroli procesu montażu, strojenia i kontroli jakości wyrobów.

PREDYSPOZYCJE:

Praca technika elektronika pod względem wysiłku fizycznego zalicza się do pracy lekkiej. Wymagany jest dobry wzrok, prawidłowe rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe i dobry słuch. Pożądana jest duża zręczność palców i rąk. Możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na niektórych stanowiskach produkcyjnych. Stanowiska te muszą być odpowiednio wyposażone i przystosowane. Zainteresowania techniczne bardzo ułatwiają pracę w zawodzie wymagającym ciągłego podnoszenia wiedzy fachowej. Od pracowników zatrudnionych w zakładach produkcyjnych oczekuje się dużej dokładności, dobrej pamięci, rozumowania logicznego. Możliwości kontaktu ze szkodliwymi czynnikami (promieniowanie jonizujące), prądem elektrycznym wymaga dużej dyscypliny pracy i samokontroli. Pracownicy mający częste kontakty z klientami powinni posiadać umiejętności postępowania z ludźmi.

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.