Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac i opracowań: analitycznych w zakresie - czynników kształtujących podstawowe wielkości ekonomiczne; badawczych w odniesieniu do - sprawności ekonomiczno – organizacyjnej podmiotów gospodarczych; obliczeniowych w zakresie wskaźników określających sytuacje finansową firmy; sprawozdawczych między innymi z działalności podmiotu gospodarczego; zbierania i pozyskiwania informacji rynkowych; sporządzania budżetu oraz planu działania danej jednostki i komórki podmiotu gospodarczego. Absolwent w tym zawodzie może również samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcje asystenta prezesa czy dyrektora.
Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, prawo, ekonomika, rachunkowość, język obcy zawodowy, pracownia ekonomiczna, praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika ekonomisty przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony w: bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, podatkowych, w obrocie

PREDYSPOZYCJE:

W zawodzie TECHNIK EKONOMISTA możesz kształcić się w czteroletnim technikum, jeżeli wcześniej skończyłeś gimnazjum, lub szkole policealnej po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie, która stanowić będzie podbudowę do nauki w szkole policealnej. Nauka w szkole policealnej trwa rok lub dwa lata. Roczna nauka przewidziana jest dla absolwentów klas o profilu ekonomiczno- administracyjnym - numer profilu [2], liceum profilowanego.

1. Wymagania dla ucznia:

 • • prawidłowa koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • • umiejętność koncentracji i podzielności uwagi,
 • • pamięć wzrokowa,
 • • dokładność,
 • • elastyczność tempa pracy,
 • • umiejętność samokontroli,
 • • spostrzegawczość,
 • • dobra pamięć,
 • • umiejętność łatwego wypowiadania się zarówno w mowie jak i piśmie,
 • • uporządkowanie,
 • • komunikatywność,
 • • przestrzeganie norm i przepisów prawnych w trakcie realizacji zadań ,
 • • uzdolnienia organizacyjne i administracyjne,
 • • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, prawo, informatyka.

2. Przeciwwskazania zdrowotne:

 • • zaburzenia znacznego stopnia w obrębie narządów wzroku, słuch, układu nerwowego, oddechowego i zmysłu równowagi,
 • • znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kończyn, zwłaszcza górnych,
 • • wady wymowy,
 • • zaburzenia psychiczne.