Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

W tym zawodzie naukę można pobierać w technikum oraz w szkole policealnej. Po zakończeniu nauki jest możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Praca technika dróg i mostów polega na opracowywaniu projektów wykonawczych, technicznych, geodezyjnych, sporządzaniu kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych; zapewnieniu ciągłości pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru.
Przykładowe zadania zawodowe: 
1. posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót na drogach i mostach kolejowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków budowlanych 
2. projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami 
3. kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego w obszarze skrajni kolejowej 
4. dobieranie, montowanie i rozmontowywanie urządzeń linii kolejowych, stanowiących wyposażenie w przypadku awarii bądź remontów mostów o małej rozpiętości 
5. współpraca z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi (strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń 
6. wykonywanie obliczeń statycznych elementów konstrukcyjnych dróg i mostów kolejowych oraz badań laboratoryjnych materiałów drogowych 
7. wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określanie właściwości gruntów i ich zastosowania 
8. opracowywanie projektów organizacji budowy dróg i mostów oraz zagospodarowania placu budowy 
9. kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na terenie obiektu, organizowanie przebiegu prac budowlanych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej
10. ustalanie metod realizacji robót, dokonywanie podziału zadań dla zespołów roboczych i kierowanie przebiegiem robót
11. przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót budowlano-montażowych
12. wykonywanie kalkulacji robót i sporządzanie kosztorysów prac
13. organizowanie stanowisk pracy i dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
14. prowadzenie współpracy z dużymi jednostkami przemysłowymi, mającymi własne bocznice lub linie kolejowe
15. prowadzenie prac w jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych (pociągi naprawcze)
16. wykonywanie pracy w zespołach terenowych jednostek badawczych kolejnictwa.

PREDYSPOZYCJE:

Praca technika dróg i mostów kolejowych związana jest dokonywaniem obliczeń. Niezbędne są uzdolnienia matematyczne, zamiłowania do nauk ścisłych (matematyka, fizyka, geografia, elektronika, informatyka) i zainteresowania techniczne. Pracujący na tym stanowisku powinien umieć czytać i samodzielnie wykonać plany i rysunki techniczne. Cechami, które odgrywają ważną rolę w pracy, są wyobraźnia przestrzenna i orientacja w terenie. Zbierane informacje mają w większości charakter wizualny, dlatego sprawność narządu wzroku jest w tym zawodzie niezbędna. Wykonanie i odczytywanie szkiców i map wymaga precyzyjnego spostrzegania drobnych szczegółów. Podstawą wykonywania wszystkich prac jest dokładność i rzetelność. Z uwagi na to, że praca odbywa się w różnych środowiskach, wymagania dotyczą zdolności adaptacyjnych do zmiennych warunków pracy. Przydatna jest również umiejętność zmiany form działania. Zespołowy charakter prac terenowych wymaga umiejętności współdziałania w grupie, komunikatywności. Ze względu na to, że praca odbywa się zarówno w biurze, jak i w terenie, wykonywane czynności można zaliczyć do dwóch kategorii obciążenia fizycznego. Praca kameralna jest pracą lekką, nie wymaga bowiem większego wydatku energetycznego, ale może powodować zmęczenie monotonnym zajęciem oraz dolegliwości wzroku i układu kostno-stawowego. Praca w terenie zaliczana jest do kategorii średnio ciężkiej. Należy do rodzaju pracy stojąco-chodzącej. Wykonujący ją pracownik powinien wykazywać się ogólną dobrą sprawnością fizyczną. Nie bez znaczenia jest też sprawność układu krążenia, podstawą w jego pracy jest duża sprawność narządu wzroku. Przy dokonywaniu pomiarów na różnych poziomach i przy dużej różnicy wysokości istotną rolę odgrywa narząd równowagi.
Przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wykonywania pracy w tym zawodzie są: wady serca i przewlekłe choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, rozległe żylaki), schorzenia narządu ruchu, schorzenia układu mięśniowego, obwodowego układu nerwowego, choroby psychiczne, padaczka. Trudno będzie też pracować osobie ze skłonnościami do przeziębień i alergii.