Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum  lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy. Uczniowie odbywają też ćwiczenia z miernictwa. Warunkiem uzyskania tytułu technika drogownictwa jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

W trakcie nauki w technikum uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Uczy się między innymi: 
• organizować i nadzorować procesy budowlane,
• projektować nieskomplikowane obiekty drogowe i mostowe,
• sporządzać kosztorysy, 
• prowadzić dokumentację z zakresu zarządzania drogami.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w:
• firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, 
• biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, 
• organach administracji państwowej i samorządowej, 
• wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, 
• kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych, 
• służbach Obrony Cywilnej Kraju. 
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług drogowych.

PREDYSPOZYCJE:

Zawód technik drogownictwa to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Zawód z przyszłością z punktu widzenia skali planowanych robót drogowych w Polsce. Kandydat na technika drogownictwa powinien interesować się komunikacją, być pełnym pomysłów, zwłaszcza na rozwiązywanie zadań wymagających zaangażowania i dokładności.

Najlepszym kandydatem na technika drogownictwa jest osoba spełniająca następujące wymagania:
dobry ogólny stan zdrowia,
duża wytrzymałość i sprawność fizyczną,
dobry wzrok i słuch,
brak skłonności do alergii na tle substancji chemicznych.

Pewne dolegliwości lub schorzenia mogą okazać się przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu technika drogownictwa lub znacznie utrudniać naukę i wykonywanie tego zawodu. Ostatecznie o zdrowotnych możliwościach wykonywania zawodu decyduje lekarz medycyny pracy.