Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenow zieleni i zadrzewień. Może także prowadzić doświadczenia i obserwacje w programach jednostek naukowo – badawczych, opracowywać ekspertyzy dendrologiczne.Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku i zmiennych warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Technik architektury krajobrazu może podejmować pracę w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach , w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe.Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania,zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu (np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta), może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Przykładowe zadania dla tego zawodu:
• wyznaczanie miejsc do nasadzeń drzew i krzewów, zakladania trawników i rabat bylinowych,
• dokonywanie wyboru drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń,
• przygotowywanie receptury mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych,
• przygotowywanie terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew i krzewów,
• zakładanie trawników i kwietników,
• nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników,
• obsadzanie gazonów kwiatowych,
• usuwanie konarów i gałęzi drzew w sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych,
• produkowanie roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego, 
• rekultywacja terenów zdegradowanych – wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania, 
• projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
• pielęgnowanie i konserwacja elementów architektury krajobrazu,
• organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników.

PREDYSPOZYCJE:

Zawód ten wymaga sprawności ruchowej, gotowości do pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, wyobraźni przestrzennej, rozróżniania barw i wrażliwości estetycznej. Technik architektury krajobrazu kieruje i nadzoruje pracę podwładnych pracowników, winien więc posiadać zdolności organizacyjne, umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych stosunków interpersonalnych. Zawód ten wymaga odpowiedzialności, systematyczności i dokładności, zdolności plastycznych, zainteresowań technicznych i uzdolnień planimetrycznych. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu technika architektury krajobrazu są : niska wydolność fizyczna, zaburzenia widzenia barw, nieskoordynowane szkłami wady wzroku, choroby uszu, znaczny niedosłuch, zaburzenia równowagi, choroby układu oddechowego, znaczne zaburzenia układu krążenia, wady serca, układu moczowego i nerek, reumatyzm, alergie, choroby skóry rąk, znaczne skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie, ograniczenie sprawności ruchowej kończyn, zaburzenia zmysłu dotyku. Wskazane jest zainteresowanie ogrodnictwem, biologią, przyrodą i ochroną środowiska.