Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Kształcenie w zawodzie technik analityk odbywa się w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum lub w dwuletniej szkole policealnej dla absolwentów trzyletniego liceum ogólnokształcącego,  czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego.  Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik analityk kwalifikacje można podwyższyć w szkołach wyższych na kierunkach: analityka medyczna, chemia, fizyka techniczna, inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria materiałowa.
Program nauczania dla zawodu technik analityk w 4-letnim technikum przewiduje m.in. następujące przedmioty zawodowe: obliczenia chemiczne, technika laboratoryjna, zastosowanie komputerów, preparatyka chemiczna, toksykologia, procesy technologiczne, towaroznawstwo, bioanalityka oraz zajęcia praktyczne.
Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu, za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych, klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych. Pobiera i przygotowuje próbki analizowanego materiału, uczestniczy w testach, badaniach doświadczalnych, pobieraniu próbek i dokonywaniu pomiaru poza stanowiskiem stałej pracy. Obsługuje aparaturę laboratoryjną oraz zestawy do wykonywania analiz specjalistycznych. Sporządza zapotrzebowanie na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzi dokumentację materiałową.

PREDYSPOZYCJE:

Wymagania psychofizyczne dla ucznia:
• koordynacja wzrokowo-ruchowa,
• wytrzymałość fizyczna,
• koncentracja i podzielność uwagi,
• spostrzegawczość,
• systematyczność,
• cierpliwość,
• dokładność,
• gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
• zainteresowania chemiczne i matematyczne, zdolności manualne.
Przeciwwskazania zdrowotne: średnie wady wzroku nie poddające się korekcji szkłami, brak widzenia obuocznego, choroby oczu, zaburzenia widzenia barw, znaczny niedosłuch, choroby układu oddechowego oraz znaczne zaburzenia układów: nerwowego, krążenia, krwiotwórczego, kostno – stawowego, zaburzenia sprawności ruchowej kończyn, zwłaszcza rąk, alergie i choroby skóry rąk, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, omdlenia, zaburzenia węchu.