Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Naukę zawodu „ślusarz” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Możliwe jest także kształcenie w szkole policealnej.

Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: rysunek techniczny, technologia ogólna, elementy elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów, zajęcia praktyczne, specjalizacja.

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.

PREDYSPOZYCJE:

Najważniejszą cechą kandydata do zawodu jest posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych, a ponadto uzdolnień manualnych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla tego zawodu to: zainteresowania techniczne, wyobraźnia przestrzenna, zdolność koncentracji uwagi, podzielność uwagi, szybkie reagowanie na bodźce zewnętrzne, aktywność, zaradność, odpowiedzialność, krytyczność, niezależność, samodzielność w działaniu, wytrwałość i cierpliwość w realizacji powierzonych działa, zamiłowanie do dokładnej pracy i porządku, koordynacja zmysłowo-ruchowa.

Przeciwwskazania zdrowotne to: zaburzenia równowagi i świadomości, zaburzenia psychiczne., sprawność fizyczna poniżej przeciętnej, wady wzroku niepoddające się korekcji, brak widzenia obuocznego, uszkodzenia narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy maszyny’ zmiany anatomiczne i czynnościowe ograniczające sprawność rąk i palców, skóra rąk skłonna do uczuleń, żylaki kończyn dolnych.

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz.