Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Standardowy czas nauki zawodu trwa 3 lata. Miejscem pracy piekarza są: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych. W części produkcyjnej panuje zwykle podwyższona temperatura ze względu na proces technologiczny, tj. rozrost i wypiek ciasta. Uciążliwości, które występują w piekarni, to głównie: zapylenie pyłami mącznymi, zmienna temperatura, duża wilgotność powietrza, możliwość występowania śliskiego podłoża. Nieostrożność i nieprzestrzeganie przepisów podczas obsługi maszyn może być przyczyną wypadków przy pracy.

Piekarz na stanowisku pracuje sam lub z pomocnikiem. W małych piekarniach występują kontakty z odbiorcami pieczywa przy sprzedaży większych jego partii. Czas pracy piekarza zależy od otrzymanego zlecenia. Praca jest wykonywana głównie w godzinach nocnych, a także w święta i dni wolne. Ze względu na małe zatrudnienie oraz godziny pracy piekarze są tylko okresowo nadzorowani. Czasami organizacja zakładu przewiduje zatrudnienie piekarzy zmianowych. Istnieje możliwość wyrywkowej kontroli przeprowadzanej przez nadzór sanitarny i inspekcję pracy o dowolnej porze dnia i nocy. W zawodzie tym dominują czynności zrutynizowane, ale ze względu na różnorodność surowców może się zdarzyć, że piekarz musi podjąć decyzję o zmianach w procesie technologicznym. Praca piekarza wiąże się z odpowiedzialnością za magazyny i urządzenia, za surowce użyte do wypieku oraz za gotowy wyrób. Piekarze produkują chleb i bułki do spożycia przez ludzi, można więc powiedzieć, że są odpowiedzialni za zdrowie konsumenta.
Przykładowe zadania zawodowe to:

  • • przygotowanie surowców do produkcji,
  • • wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa,
  • • dzielenie ciasta na kęsy, formowanie, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa,
  • • wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich,
  • • schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa,
  • • dobieranie i obsługiwanie sprzętu, maszyn, i urządzeń niezbędnych w poszczególnych etapach produkcji,
  • • ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodność z wymogami przepisów technologicznych i norm,
  • • zapobieganie powstawaniu wad pieczywa i odtępstw od określonej normatywnie jakości,
  • • obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach,

PREDYSPOZYCJE:

Jeśli chcesz zostać piekarzem musisz mieć dobrą ogólną wydolność i sprawność fizyczną. Praca w piekarni może być dość ciężka, a zależy to od stopnia mechanizacji i automatyzacji zakładu. Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie mogą być choroby takie jak: padaczka, przewlekłe choroby oskrzeli oraz przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego, znacznie obniżające wydolność organizmu. W piekarniach mogą pracować ludzie niepełnosprawni. Na niektórych stanowiskach, pod nadzorem, może być zatrudniony człowiek z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Na wszystkich stanowiskach mogą pracować głuchoniemi, niesłyszący, niedosłyszący. Piekarzem może być człowiek z lekką dysfunkcją kończyn dolnych, o ile nie przeszkadza to w chodzeniu i staniu. Wymagana jest sprawność sensoryczna niezbędna do oceny surowców oraz wyrobu gotowego. Umiejętności te gwarantuje ostrość wzroku, rozróżnianie barw, czucie smakowe i dotykowe oraz dobre powonienie. Piekarz powinien cechować się dużą sprawnością manualną palców np. do wyplatania chałek, formowania rogali itp. 
Dobrze, jeżeli jako kandydat do zawodu piekarza lubisz matematykę, fizykę, chemię i masz zainteresowania techniczne gdyż te przedmioty pomogą ci w zrozumieniu procesów technologicznych, np.: miesienia ciasta (zjawiska fizyczne i chemiczne), rozrostu ciasta (procesy mikrobiologiczne i chemiczne), wypieku (fizyczne i chemiczne).
O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.