Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Naukę zawodu „mechanik pojazdów samochodowych” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Możliwe jest także kształcenie w szkole policealnej.

Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, konstrukcja pojazdów samochodowych, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne, specjalizacja.

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat

PREDYSPOZYCJE:

Najważniejszą cechą kandydata do zawodu jest posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych, a ponadto uzdolnień manualnych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla tego zawodu to: zainteresowania techniczne, koordynacja zmysłowo-ruchowa, wyobraźnia przestrzenna, podzielność uwagi, szybka orientacja i spostrzegawczość, zdolność koncentrowania uwagi, odporność na warunki środowiska pracy.

Przeciwwskazania zdrowotne to: wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego, daltonizm, zaburzenia adaptacji wzroku do ciemności, choroby narządu słuchu uniemożliwiające kontrolę słuchową pracy pojazdów samochodowych, obniżona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych, skłonność skóry do uczuleń, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, zaburzenia równowagi i świadomości, zaburzenia psychiczne, epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności.

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz.