Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Naukę zawodu „elektryk” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Możliwe jest także kształcenie w szkole policealnej.
Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.
Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: technologia i materiałoznawstwo, podstawy elektrotechniki, elektroenergetyka, pomiary elektryczne, techniki wytwarzania, zajęcia praktyczne, specjalizacja.
Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń.
Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Ponadto wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w liniach kablowych i napowietrznych. Eksploatuje urządzenia ochrony odgromowej i środki ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych. Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PREDYSPOZYCJE:

Najważniejszą cechą kandydata do zawodu jest posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych, a ponadto uzdolnień manualnych.
Elektryk powinien posiadać koordynację sensomotoryczną, wyobraźnię przestrzenną, podzielność uwagi, wysoki poziom spostrzegawczości, zdolność koncentracji uwagi, pełne widzenie barw, bardzo dobrą sprawność ruchową kończyn górnych i dolnych, brak skłonności skóry do uczuleń.
Przeciwwskazania zdrowotne to wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego, daltonizm, znaczny stopień zaburzenia ruchu w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych, skłonność skóry do uczuleń, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, zaburzenia węchu, epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności, wybitnie wzmożona pobudliwość ruchowa, pocenie się dłoni.

O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz.