Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

OPIS:

Do zadań cukiernika należy przede wszystkim wypiekanie ciast i ciastek o różnych kształtach, gramaturach, przekładanych nadzieniami polewami i kuwerturą przy użyciu odpowiednich maszyn i urządzeń oraz sprzętu cukierniczego. Cukiernik ocenia przydatność surowców i przygotowuje je do produkcji. Przygotowuje nadzienia- kremy, galaretki, polewy. Formuje ciasta, wypieka je lub smaży oraz przekłada odpowiednimi masami i wykańcza cukrem, polewami, w zależności od rodzaju ciasta. Do zadań cukiernika należy również regulowanie maszyn i urządzeń w zakresie utrzymania właściwych parametrów technologicznych oraz usuwanie drobnych usterek w elementach bezpośrednio stykających się z ciastem.
Program nauczania w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej przewiduje następujące przedmioty zawodowe:
• technika w produkcji cukierniczej,
• technologie produkcji cukierniczej,
• przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej,
• zajęcia praktyczne.
Praca cukiernika odbywa się w pomieszczeniach z piecami i urządzeniami do wyrobu ciasta, w pozycji stojącej w wysokiej temperaturze i wilgotności. W pomieszczeniach tych, z reguły, znajdują się urządzenia wentylacyjne.
Kształcenie w zawodzie odbywa się w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum, jednorocznej szkole policealnej. Cukiernik może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym uzupełniającym, a następnie podwyższać je w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

PREDYSPOZYCJE:

Kandydat do zawodu cukiernik powinien charakteryzować się odpowiednią koordynacją wzrokowo-ruchową, percepcją kształtów, koncentracją i podzielnością uwagi. Istotne znaczenie, dla kandydata do omawianego zawodu, ma wytrzymałość fizyczna, dokładność i spostrzegawczość, wyobraźnia twórcza oraz innowacyjność. W trakcie wykonywania czynności produkcyjno-technologicznych, cukiernika obowiązuje przede wszystkim przestrzeganie zasad higieny pracy oraz technologii. Kolejną ważną cechą kandydata do tego zawodu są zainteresowania techniczne, technologiczne, chemiczne oraz uzdolnienia manualne i plastyczne. Przeciwwskazaniami dla wykonywania zawodu cukiernika jest niska wydolność fizyczna, wady wzroku, których nie można skorygować szkłami optycznymi, brak widzenia obuocznego, daltonizm, znaczny niedosłuch, zaburzenia równowagi oraz choroby układów: oddechowego, nerwowego, krążenia a także choroby skóry rąk, alergie nosicielstwo chorób zakaźnych, cukrzyca, zaburzenia zmysłu smaku.