Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

W Poradni działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych:
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • niewidomych,
  • słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, (w tym pod postacią  afazji ruchowej)
  • z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera),
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
  • niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych/zespołowych) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • indywidualnego nauczania dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (na czas nie krótszy niż 30 dni).
 • roczne indywidualne przygotowanie przedszkolaka,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
W celu zapoznania się z Procedurami Zespołu Orzekającego, na rok 2014, kliknij TUTAJ!