Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów; tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57, fax: (32) 770-01-57; email: porpsyped-sekretariat@o2.pl

Get Adobe Flash player

Dr Sabina Koczoń-Zurek
logopeda, pedagog, oligofrenopedagog
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia pedagogiczne, Studia Podyplomowe  z Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną w zakresie logopedii,  Studia Podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, Studia Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, III- stopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz wiele innych kursów metodycznych. Autorka tekstów naukowych (artykułów w czasopismach naukowych, rozdziałów w monografiach oraz pozycji zwartych) z zakresu pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny oraz nauczyciel i terapeuta dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
W poradni przeprowadza diagnozę logopedyczną dzieci i młodzieży oraz  terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z niedosłuchem, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli.


mgr Sabina Lorek
socjolog, pedagog, psychoterapeuta, mediator, 
nauczyciel dyplomowany


Ukończyła studia socjologiczne i pedagogiczne, podyplomowe studia z zakresu edukacji seksualnej, specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej i mediacji. 
W poradni prowadzi konsultacje rodzinne, terapię rodzin, terapię indywidualną dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu psychoterapii atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.mgr Joanna Hajduk
pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie EEG Biofeedback,
nauczyciel dyplomowany


Ukończyła studia pedagogiczne, podyplomowe studia w zakresie oligofrenopedagogiki i metod korekcyjno - kompensacyjnych, specjalistyczne szkolenie z diagnozy i terapii dysleksji, specjalistyczne szkolenia z zakresu prowadzenia treningów EEG Biofeedback.
W poradni zajmuje się prowadzeniem badań pedagogicznych dzieci z trudnościami szkolnymi, dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Prowadzi terapię pedagogiczną dzieci oraz sesje treningowe z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback.mgr Brygida Breguła
pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, doradca zawodowy,
nauczyciel dyplomowany


Ukończyła studia pedagogiczne, podyplomowe studia doradztwa zawodowego, podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki.
W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną osób niepełnosprawnych, trudności szkolnych, doradztwem zawodowym, prowadzeniem treningów zawodoznawczych, pomocą pedagogiczną uczniom słabowidzącym i niedowidzącym, prowadzi również indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego.mgr Anna Świerczyńska
pedagog specjalny, terapeuta w zakresie stosowanej analizy zachowania,
nauczyciel dyplomowany


Ukończyła studia pedagogiczne, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - terapeutycznej, edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, kwalifikacyjne kursy diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalistyczne szkolenie z zakresu poznawczo - behawioralnej stosowanej analizy zachowania, szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej.
W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się, diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się czytania, pisania (dysleksja rozwojowa), matematyki (dyskalkulia), diagnozą i terapią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapią pedagogiczną indywidualną i grupową. Prowadzi także warsztaty i prelekcje psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci.mgr Dorota Lechowska
pedagog ,terapeuta w zakresie terapii psychopedagogicznej nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej, specjalistyczny kurs kwalifikacyjny z zakresu diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej.
W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się, diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się czytania, pisania (dysleksja rozwojowa), matematyki (dyskalkulia), diagnozą i terapią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapią pedagogiczną indywidualną i grupową. Prowadzi także warsztaty i prelekcje psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci.


mgr Urszula Kulej

pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

 

Ukończyła studia pedagogiczne, podyplomowe studia z zakresu surdopedagogiki, studium socjoterapii, szkolenia z zakresu pomocy psychopedagogicznej dzieciom, specjalistyczny kurs diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, kurs języka migowego, kurs kwalifikacyjny
z  zakresu oligofrenopedagogiki oraz kursy doskonalące:

„Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo -behawioralne” .

"Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego
w aspekcie integracji sensorycznej”. „Patomechanizmy zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii”,„Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka
w wieku 0-3 lat”. Szkolenie: ”Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne– poziom I ”.

W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym, diagnozą surdopedagogiczną, diagnozą dzieci z ryzyka dysleksji, terapią pedagogiczną indywidualną
i grupową dzieci przedszkolnych, dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji oraz terapią dzieci z wadami słuchu.

 mgr Agnieszka Januszek
pedagog, arteterapeuta,
nauczyciel dyplomowany 

Ukończyła studia z zakresu sztuki na Akademii Sztuk Pięknych, podyplomowe studia pedagogiczne, kursy kwalifikacyjne z zakresu arteterapii, biblioterapii, socjoterapii.
W poradni zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych 
z dziećmi w wieku szkolnym, arteterapią, pomocą pedagogiczną dzieciom z trudnościami szkolnymi w I Dziale Socjoterapii PPP. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i kompetencje artysty plastyka dzięki ukończonej Akademii Sztuk Pięknych.mgr Anna Grzesica
pedagog,
nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia pedagogiczne.
W poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy pedagogicznej trudności szkolnych, prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne w I Dziale Socjoterapii PPP.mgr Aleksandra Radzioch - Dzienis
pedagog,
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia pedagogiczne, jak również wiele szkoleń z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży.
W poradni prowadzi badania pedagogiczne dzieci z trudnościami szkolnymi. Prowadzi również zajęcia dla dzieci w ramach terapii pedagogicznej, a także psychologiczno - pedagogiczne e-porady w internetowym telefonie zaufania.mgr Joanna Pierzchała
psycholog,
nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia psychologiczne, studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej, szkolenia z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i pomocy psychologicznej. Rozpoczęła Czteroletni Kurs Psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.
W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku szkolnym, prowadzi konsultacje dotyczące problemów dydaktycznych, emocjonalnych i wychowawczych.mgr Henryka Kubień

psycholog, oligofrenopedagog,
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia psychologiczne, podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki, szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, posiada kwalifikacje do diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 
W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci szkolnych, ze specyficznymi trudnościami w nauce, dzieci niepełnosprawnych, pomocą psychologiczną dzieciom, rodzicom, nauczycielom.mgr Anna Bigaj psycholog, psychoterapeuta,
nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia psychologiczne, kurs systemowej terapii rodzin, podyplomowy kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, szkolenie z zakresu psychologii transportu, posiada uprawnienia do przeprowadzania badań psychotechnicznych.
W poradni zajmuje się prowadzeniem badań psychologicznych dzieci z trudnościami szkolnymi, specyficznymi trudnościami w nauce, trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi, zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, konsultacje rodzinne. Prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli.mgr Magdalena Adler
psycholog, pedagog, psychoterapeuta,
nauczyciel mianowany

Ukończyła studia psychologiczne, studia pedagogiczne, specjalistyczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej dzieci z trudnościami szkolnymi, specyficznymi trudnościami w nauce, trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzi konsultacje rodzinne oraz terapię rodzin, a także Szkołę dla Rodziców, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli.mgr Monika Korczak
psycholog, psychoterapeuta,
nauczyciel mianowany

Ukończyła studia psychologiczne, specjalistyczne szkolenia w zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, jest w końcowej fazie podyplomowego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
W poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej dzieci z trudnościami szkolnymi, specyficznymi trudnościami w nauce, trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzi konsultacje rodzinne oraz terapię rodzin, a także Szkołę dla Rodziców, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli.mgr Joanna Pieniążek
psycholog, doradca zawodowy,
nauczyciel mianowany

Ukończyła studia psychologiczne, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, kurs biegłego psychologa sądowego, szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej.
W poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej trudności szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się, diagnozą psychologiczną w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego, prowadzeniem treningów zawodoznawczych, indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego.mgr Adrianna Wieczorek
psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, doradca HIV/AIDS,
nauczyciel mianowany

Ukończyła studia psychologiczne, studium terapii uzależnień i uzyskała certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną trudności szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się, problemów emocjonalnych i wychowawczych, 
Prowadzi psychologiczną terapię indywidualną, terapię uzależnień, profilaktykę i mikroedukacją uzależnień oraz HIV/AIDS, a także warsztaty i prelekcje dla dzieci oraz młodzieży, rodziców i nauczycieli.mgr Anita Jurczyk - Gniełka
psycholog, psychoterapeuta,
nauczyciel mianowany

Ukończyła studia psychologiczne, Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej i inne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.
W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną trudności szkolnych, specyficznych trudności w nauce, problemów emocjonalnych i wychowawczych. Prowadzi psychologiczną terapię indywidualną, konsultacje rodzinne, warsztaty i prelekcje dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. <


mgr Jolanta Durka - Ploch
psycholog, terapeuta w zakresie stosowanej analizy zachowania
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia psychologiczne, liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, studium z pedagogiki alternatywnej opartej o terapię i praktykę waldorfskiej pedagogiki leczniczej,

„ Psychoterapia dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo- behawioralne” , "Trudności w nauce
i problemy zachowania dzieci wieku przedszkolnego i szkolnego w aspekcie integracji
i sensorycznej”, „Patomechanizmy zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii”, „Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat”.

Szkolenie: ”Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne – poziom I ”.

W poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, a także dzieci przed ukończeniem 3 roku życia. Przeprowadza także badania psychologiczne dzieci niepełnosprawnych. Organizuje i prowadzi zajęcia stymulacyjno- obserwacyjne dla dzieci oraz porady dla ich rodziców. Prowadzi również konsultacje, prelekcje i warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli i rodziców. Zajmuje się prowadzeniem grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci o zakłóconym rozwoju społeczno-emocjonalnym.

 mgr Hanna Sira
psycholog,
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia psychologiczne, kurs terapii krótkoterminowej, posiada certyfikat w zakresie diagnozy DSM IV oraz inne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnych.
W poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, a także dzieci przed ukończeniem 3 roku życia. Przeprowadza także badania psychologiczne dzieci niepełnosprawnych. Organizuje i prowadzi zajęcia stymulacyjno - obserwacyjne dla dzieci i rodziców oraz konsultacje psychologiczne trudności emocjonalnych i wychowawczych. Prowadzi również prelekcje i warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, nauczycieli i rodziców.mgr Sylwia Modrzyk
logopeda, pedagog specjalny, terapeuta w zakresie stosowanej analizy zachowania,
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia pedagogiczne, podyplomowe studia logopedyczne, podyplomowe studia pedagogiki specjalnej i terapeutycznej, specjalistyczne szkolenia w zakresie poznawczo - behawioralnej stosowanej analizy zachowania.
W poradni przeprowadza diagnozę logopedyczną dzieci i młodzież, prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z niedosłuchem, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli, terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, upośledzeniem umysłowym.mgr Dorota Szymura
logopeda, pedagog,
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia pedagogiczne, podyplomowe studia logopedyczne, specjalistyczne szkolenia w zakresie terapii logopedycznej wad wymowy oraz zaburzeń rozwoju mowy.
W poradni przeprowadza diagnozę logopedyczną dzieci i młodzież, prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z niedosłuchem, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli.mgr Katarzyna Rosa
neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista metody EEG Biofeedback,
nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia pedagogiczne, podyplomowe studia logopedyczne i glottodydaktyki, podyplomowe studia z zakresu neurologopedii, oligofrenopedagogiki, specjalistyczne szkolenia prowadzenia treningów EEG Biofeedback.
W poradni przeprowadza diagnozę logopedyczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z niedosłuchem, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i logopedyczne dla rodziców i nauczycieli.mgr Sławomir Szpak
psycholog, biegły sądowy,
nauczyciel mianowany

Ukończył studia psychologiczne, uzyskał uprawnienia biegłego sądowego, uczestniczył w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.
W poradni zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, emocjonalnymi i wychowawczymi. Specjalizuje się w opiniodawstwie psychologiczno - sądowym. Prowadzi także terapię indywidualną dzieci i młodzieży, konsultacje rodzinne, a także warsztaty i prelekcje psychoedukacyjne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.mgr Katarzyna Kriger
pedagog,
nauczyciel kontraktowy


Ukończyła studia pedagogiczne, a także specjalistyczne szkolenia z zakresu pomocy psychopedagogicznej i socjoterapii.W poradni zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi w wieku szkolnym, arteterapią, pomocą pedagogiczną dzieciom z trudnościami szkolnymi w I Dziale Socjoterapii PPP


mgr Edyta Naczulska
pedagożka, terapeutka, trenerka antydyskyminacyjna, doradczyni zawodowa, Absolwentka Uniwersytetu  Śląskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii nauczyciel dyplomowany

Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu:

  • Psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
  • Doradztwa zawodowego
  • Roczne studium pracy z grupami- w oparciu o psychologię zorientowaną na proces
  • Roczną Akademie Treningu antydyskryminacyjnego (ATA)
  • Coachingu – jako nowoczesnego wsparcia w placówkach oświatowych 

    Jest w trakcie specjalistycznego 4 letniego szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej. Jej głównym obszarem zainteresowań jest psychoterapia oraz udzielanie wsparcie w sytuacjach kryzysu życiowego.